Normes per a l'enviament de treballs per a la revista Indagatio Didactica (opcional) Fins al 15 d'abril de 2020 17 maig 2020


Una vegada acceptat el resum estés del treball (comunicació oral o pòster) pel comité científic, els autors que ho desitgen podran preparar un text més extens per a la seua possible publicació posterior en la Revista Indagatio Didactica (veure dates clau). Aquests articles seran avaluats pel comité científic prèviament a la seua publicació. L'estructura haurà de contindre els apartats que s'indiquen en la Revista Indagatio Didactica, sense identificar als autors, seguint les normes disponibles. Els textos que no complisquen aquestes normes, no seran acceptats.


Instruccions per a l'enviament dels articles:

  • Utilitzar l'adreça de correu: indagatiocts2020@gmail.com
  • Indicar en l'ASSUMPTE: Revista Indagatio didactica_Eix núm. (exemple: Revista Indagatio Didactica_Eix 2).
  • El fitxer de l'article que s'adjunte ha de complir rigorosament les normes de la revista i no ha d'aparéixer el nom dels autors del treball
  • L'article s'ha de nomenar utilitzant el codi de quatre dígits que apareixia en la capçalera de la carta d'avaluació de la contribució que van rebre, informant-los de la decisió dels avaluadors, juntament amb el número d'eix (exemple: 8592_Eix 1)

Organitza, patrocina, col·labora