Les contribucions podran ser de tres tipus:

 • Comunicació oral
 • Comunicació pòster
 • Taller

Comunicació oral, pòster o taller

El text del resum estés de la comunicació oral, pòster o taller (veure dates clau) serà avaluat pel comité científic tenint en compte la qualitat científica i originalitat del seu contingut en el camp CTS i haurà de tindre, per a la seua acceptació, el format següent (enviament en format WORD): 

plantillaresumCTS20

El comité científic es reserva el dret de decidir el format final de la presentació en funció del nombre de comunicacions rebudes i de la seua adequació al programa científic.

Per a la presentació en el Seminari de qualsevol d'aquests treballs és requisit obligatori que com a mínim una de les persones autores figure inscrita en el Seminari i haja pagat les taxes corresponents dins dels terminis establerts.

 

Normes generals per als resums estesos (comunicació oral, pòster o taller)

 • Extensió màxima: 7500 caràcters (incloent espais). El resum de 250 paraules i les paraules clau no es comptabilitzen en els 7500 caràcters.
 • Informacions obligatòries (consultar les plantilles): Títol, eix temàtic en el qual classifica el treball, contingut de la comunicació en forma de resum.
 • El resum ha de contindre la problemàtica, un breu referencial teòric, la metodologia, els resultats, les conclusions i les referències bibliogràfiques.
 • L’avaluació serà per parells anònims. El manuscrit no ha de contenir informació que permeta identificar els autors.
 • Cada autor / a només pot presentar un màxim de 3 treballs, sigui o no el que apareix en primer lloc. A tots els efectes, el primer autor / a de l'aportació serà l'interlocutor amb l'organització
 • Els treballs acceptats amb o sense modificacions s'han de remetre en la seva versió final abans del 16 de març, amb la incorporació, si cal, dels canvis oportuns. Les aportacions seran publicades en suport digital amb ISBN que es repartirà a tots els assistents al Congrés

 

 • Comunicació oral

El temps d'exposició de cada comunicació oral, així com el dia, lloc i hora de la presentació en el programa definitiu serà comunicat amb suficient antelació. 

 • Comunicació pòster

Els posters tindran orientació vertical, sent la seua grandària DIN A-1 (59,4x84,1cm).

 • Taller

La durada i altres detalls (dia, lloc i hora) dels tallers seran comunicats amb suficient antelació, després de l'avaluació de les propostes, tenint en compte la informació proporcionada pels autors, segons la plantilla. Per les seues característiques específiques, per al cas dels tallers, els apartats de la plantilla es poden adaptar segons convinga (per exemple, podrien no ser necessaris els apartats “Resultats” i “Conclusions”).

 

Normes per a l'enviament de treballs per a la revista Indagatio Didàctica (opcional) Fins al 15 d'abril de 2020 17 de maig 2020


Una vegada acceptat el resum estés del treball (comunicació oral o pòster) pel comité científic, els autors que ho desitgen podran preparar un text més extens per a la seua possible publicació posterior en la Revista Indagatio Didactica (veure dates clau). Aquests articles seran avaluats pel comité científic prèviament a la seua publicació. L'estructura haurà de contindre els apartats que s'indiquen en la Revista Indagatio Didactica, sense identificar als autors, seguint les normes disponibles. Els textos que no complisquen aquestes normes, no seran acceptats.


Instruccions per a l'enviament dels articles:

 • Utilitzar l'adreça de correu: indagatiocts2020@gmail.com
 • Indicar en l'ASSUMPTE: Revista Indagatio didactica_Eix núm. (exemple: Revista Indagatio Didactica_Eix 2).
 • El fitxer de l'article que s'adjunte ha de complir rigorosament les normes de la revista i no ha d'aparéixer el nom dels autors del treball
 • L'article s'ha de nomenar utilitzant el codi de quatre dígits que apareixia en la capçalera de la carta d'avaluació de la contribució que van rebre, informant-los de la decisió dels avaluadors, juntament amb el número d'eix (exemple: 8592_Eix 1)

Organitza, patrocina, col·labora