NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS

Data de presentació de treballs: del 20-12-2019 fins a 16-04-2021

A.    Guia per a la preparació de resums

  • Les comunicacions es presentaran en forma de resum amb una extensió no superior a les 300 paraules, únicament a través del formulari disponible en la pàgina web del Congrés. No s'acceptaran resums enviats per correu electrònic.
  • Els resums podran estar escrits en qualsevol de les llengües de l’Estat o en anglès. 
  • No incloure imatges ni bibliografia en el resum. 
  • Els resums hauran de ser enviats abans del 16 d'abril de 2021
  • Nombre d'enviament de resums: 
    IMPORTANT: Cada autora o autor podrà presentar un màxim de dos resums, cada u d’ells dirigit a una taula diferent. Les comunicacions no podran tenir més de quatre autors/es. 
  • Almenys un dels autors o autores haurà d'inscriure's i assistir al Congrés perquè siga certificada la comunicació. 
  • Els resums s'ajustaran obligatòriament a les normes de presentació del Congrés. El no compliment de les normes serà motiu d'inadmissió del resum.
  • Contacte per a informació sobre propostes, comunicacions i presentacions: cifets2020@uv.es

B.    Aceptació de Condicions

Tots els resums seran avaluats per a la seua acceptació per part dels membres del comité científic. Els resums acceptats seran publicats en format electrònic en el llibre d'actes del Congrés. Eventualment, i amb posterioritat al Congrés, els coordinadors i coordinadores de taula sol·licitaran als autors o autores seleccionats un text més llarg per a la seua inclusió en una publicació addicional al llibre d'actes. En aquest cas, tant les cites dins del text com la bibliografia s'ajustaran a les normes de l’American Psychological Association (APA). 

Vegeu: https://www.uv.es/bibpsico/normasapa.cast/NORMASAPA_Biblio/index.html

Tots els treballs acceptats i presentats seran acreditats com a ponències.

L'enviament de resums implica que s'han llegit i complit els Termes i Condicions indicades en la pàgina web. La invitació a enviar resums no constitueix una oferta de pagament de viatge, allotjament o costos d'inscripció del Congrés. Així com tampoc es pagarà gratificació als/les autors/es dels resums acceptats.


C. Àrees i Taules

Les set àrees temàtiques, en les quals s’abordaran els diferents aspectes d’interès per a la disciplina es distribueixen en 33 taules de treball. 

A.1. INNOVACIÓ DOCENT EN L’ERA DIGITAL: PLANS D’ESTUDI 

•    Taula A1.1.: Innovació docent a l’aula: ensenyament-aprenentatge.  
•    Taula A1.2.: Noves pràctiques i nous escenaris. 
•    Taula A1.3.: Pràcticum, supervisió i multidisciplinarietat en una societat en canvi. 
•    Taula A1.4.: Seguiment i avaluació dels títols de Grau en Treball Social. 
•    Taula A1.5.: El Treball Fi de Grau: una porta a la investigació i la transferència des del Treball Social. 
•    Taula A1.6: Experiències, projectes i reptes de l’estudiantat de Treball Social. 

A.2. UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DES DEL TREBALL SOCIAL:

•    Taula A2.1.: Postgrau i Doctorat en Treball Social: programes i reptes de futur. 
•    Taula A2.2: Experiències d’investigació compartida entre universitat i societat. 
•    Taula A2.3.: Reptes i dificultats en la investigació des del Treball Social. 
•    Taula A2.4.: Publicació científica en Treball Social.  

A.3. CURES AL LLARG DE LA VIDA I TREBALL SOCIAL: 

•    Taula A3.1.: Treball Social i família: nous models, nous reptes. 
•    Taula A3.2.: Xarxes de suport social. Comunitat i cures. 
•    Taula A3.3.: Les cures de llarga durada i la intervenció professional. 
•    Taula A3.4.: Feminització de les cures i sosteniment de la vida. 
•    Taula A3.5.: Salut mental, autonomia i participació. 

A.4. TREBALL SOCIAL I CIUTADANIA EN UNA SOCIETAT PLURAL: 

•    Taula A4.1.: Democràcia, comunitat i territori.
•    Taula A4.2.: Gènere, diversitat, racialització i interseccionalitat. 
•    Taula A4.3.: Migracions i noves formes de ciutadania. 
•    Taula A4.4.: Estratègies ciutadanes de participació i incidència política. 

A.5. UN MÓN EN PROGRÉS: VELLES I NOVES METODOLOGIES EN TREBALL SOCIAL. 

•    Taula A5.1.: Aportacions de les TIC a la intervenció professional.
•    Taula A5.2.: Presa de decisions en la relació d'ajuda i riscos de deshumanització en la professió.
•    Taula A5.3.: Epistemologia i metodologia en Treball Social. 
•    Taula A5.4.: Instruments de valoració, diagnòstic i avaluació en Treball Social. 

A.6. TREBALL SOCIAL, ÈTICA I DRETS HUMANS: NOUS REPTES EN UNA SOCIETAT GLOBAL 

•    Taula A6.1.: Ètica aplicada al Treball Social. 
•    Taula A6.2.: Dimensió ètica de la investigació en Treball Social.
•    Taula A6.3.: Perspectives crítiques del desenvolupament: ecologia, Treball Social decolonial, Treball Social en la cooperació internacional al desenvolupament i Drets Humans. 
•    Taula A6.4: Nous paradigmes en el Treball Social: escenaris de futur​
•    Taula A6.5. Treball Social davant de situacions de crisi. reptes i iniciatives per donar resposta a les conseqüències socials generades per crisis com la causada pel COVID-19

A.7. IMPACTES SOCIALS DE L’ERA DIGITAL 

•    Taula A7.1.: Evolució de l’ocupació, desigualtat i noves pobreses. 
•    Taula A7.2.: Crisi dels sistemes de protecció social. 
•    Taula A7.3.: Rendes mínimes i Renda Bàsica: debats i propostes enfront de l'exclusió.
•    Taula A7.4.: Problemàtiques socials derivades del consum digital.
•    Taula A7.5.: Bretxa digital i desigualtat.