ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE TERÀPIA NARRATIVA (AETEN) es constitueix a l'empara de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, i normes complementàries, amb capacitat jurídica i plena capacitat d'obrar, sense ànim de lucre.

L'Associació té com a finalitats:

a) Fomentar la investigació, estudis, aplicació i desenvolupament de la teràpia narrativa, tant a nivell individual, com a familiar i comunitària

b) Fomentar i divulgar el coneixement de l'enfocament narratiu en psicoteràpia i assessoria tant individual com familiar, així com el seu ús en col·lectius desfavorits de la societat

c) Contribuir a la formació i actualització en teràpia narrativa dels professionals associats

d) Promoure i donar suport a accions encaminades a millorar la salut, la qualitat de vida i el benestar tant de les persones com de la societat.

e) Oferir assessorament a les persones o entitats que ho requerisquen, tant públiques com privades, sobre aspectes socials, professionals, científics i d'investigació en teràpia narrativa

f) Col·laborar amb entitats afins a Espanya i a l'estranger.


 

Organitza, patrocina, col·labora