Call for papers

Data de presentació de treballs: del 2-06-2017 fins a 8-09-2017

S´amplia la data límit per a l´enviament de les comunicacions i pòsters fins el 8 de setembre del 2017. 

NORMES PER A L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS I PÒSTERS

El Comitè Organitzador i el Comitè Científic del Congrés Pilota Valenciana: Reptes per al Segle XXI publica les següents normes per la remissió i acceptació de comunicacions lliures i pòsters per al Congrés.

Les àrees del congrés son:

  1. Iniciació i Formació.
  2. Mon Professional, Alt Rendiment. 
  3. Mon Aficionat, Oci i Cultura.
  4. Gestió, Màrqueting i Comunicació

La data límit per a l’enviament de les comunicacions i pòsters és el 24 de juliol de 2017.

Les comunicacions disposaran de 15 minuts per a realitzar la seua presentació. El Comitè Científic serà l’encarregat d’acceptar la comunicació.

Les comunicacions s’enviaran a través de la pàgina web del Congrés indicant  “Comunicació Congrés de Pilota”. 

En la comunicació constarà el títol del treball i el nom complet de tots els autors (màxim 6 autors per treball), així como la seua pertinència institucional o professional, si procedeix. L’AUTOR 1 especificarà les seues dades de contacte i serà el designat per a mantenir la correspondència referida a la comunicació.

Les comunicacions hauran d’usar la plantilla de Word. El nom de las seccions principals han d’estar escrites en majúscules i negreta. El tipus de lletra és Times New Roman i la grandària és 12. L’espai entre línies és 1.5. El text ha d’estar justificat. Entre paràgrafs ha d’agregar-se un espai de 6 punts.

Subsecció

El text de la subsecció ha d’estar escrit en minúscules i negreta. El tipus de lletra és, igualment, Times New Roman i la grandària és 12.

Les taules i figures han d’anar numerades, les taules han de portar el títol damunt de la taula, mentre que les figures han de portar el títol per davall de la figura. En els títols de taules i figures l’espai serà d’1 o senzill.

Les comunicacions no seran inferiors a 3 pàgines ni superiors a 6. Tot i que la llengua del congrés és el valencià, podran ser enviades en valencià o castellà. La presentació de les comunicacions podran fer-se en valencià o castellà.

En el cas dels Pòsters els temes han d’estar referits a alguns del temes del Congrés. Es deu fer constar el títol del treball i el nom complet de tots els autors (màxim 6 autors per treball), així como la seua pertinència institucional o professional, si procedeix. L’AUTOR 1 especificarà les seues dades de contacte i serà el designat per a mantenir la correspondència referida a la comunicació.

Una vegada siga acceptat pel Comitè Científic, s’indicarà la sala d’exposició dels pòsters i el dia que es deu col·locar i estarà exposat durant tot el congrés. La Secretaria Tècnica del Congrés proveirà l’espai i material per a col·locar el pòster e indicarà el dia i les hores que el/els autors estaran presents per a contestar a preguntes dels assistents.  El pòster no ha d’excedir d’una grandària de 90 cm d’ample x 120 cm d’alt, amb lletra que permeta la seua lectura a una distància aproximada de 1,5 metres.

 

  • És important destacar que per a incloure un treball en el programa definitiu l’autor/a principal haurà d’haver-se inscrit abans del 24 de juliol de 2017.
  • Les comunicacions i pòsters acceptats i presentats seran inclosos al Llibre d’Actes del Congrés que tindrà ISBN.

No oblidi que els camps assenyalats amb un signe ( # ) i en vermell són obligatoris
Dades del treball
Emplenau el camp "Autors" amb el nom de les persones creadores del treball i el camp "Presentadors" amb el nom de les persones que presentaran el treball
Document
Recordeu que l'enviament d'originals l'heu de fer en format PDF o WORD
Dades de contacte
Resum informació legal
Aquestes dades s'incorporaran i es tractaran en fitxers de la ADEIT amb la única finalitat d’oferir-li els nostres serveis i/o dur a terme les tasques d'assessorament, organització, comunicació i coordinació dels diferents esdeveniments (reunions, seminaris, jornades professionals o congressos) que organitzem.
L'òrgan responsable dels fitxers de la ADEIT és el gerent. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent, adreçada a: Fundación Universidad-Empresa de Valencia. Plaça Virgen de la Paz, 46001 Valencia (España), o bé enviant un correu electrònic a l'adreça .

Organitza, colabora